Post electrician scos la concurs la U.M. 01407 Piatra Neamţ

ANUNŢ

U.M. 01407 Piatra Neamţ, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a unui post vacant de personal civil contractual, de execuţie: Muncitor calificat I (electrician ) în cadrul Formațiunii de Cazarmare

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
– deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
– deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Vezi condiţii participare si calendar desfășurare (docx) >>

Vezi condiţii participare si calendar desfășurare (doc) >>

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *