ANUNȚ PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CONTABIL LA U.M. 01407 PIATRA NEAMŢ

U.M.01407 Piatra Neamţ din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual:

– 1 (unu) post de contabil II /studii medii, vechime în muncă – minim 6 luni.

Datele de desfăşurare ale concursului sunt:

– 22.10.2019, orele 10.00 – proba scrisă, la sediul instituţiei;

– 28.10.2019, orele 10.00 – interviul, la sediul instituţiei.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs pentru posturile mai sus-menţionate – 16.09.2019, ora 16.00.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului: Tătărăşanu Sorin, la telefon: 0233/212860, int. 119.

 

DETALII SUPLIMENTARE:

Posturile vacante pentru care se organizează concurs sunt:

– contabil II, din cadrul compartimentului contabilitate /contabil şef/ modulul financiar-contabil din U.M. 01407 PIATRA NEAMŢ.

Principalele atribuţii ale posturilor nominalizate sunt:

– ţine evidenţa contabilă pentru gestiuni nominalizate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, cu ajutorul programelor informatice puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale;

– întocmeşte articole contabile pentru operaţiuni privind mişcarea bunurilor materiale;

– execută lunar confruntarea soldurilor scriptice din evidenţa contabilă cu cele din evidenţa operativă;

– urmăreşte ca documentele justificative să fie întocmite în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, semnate, certificate, vizate şi aprobate de cei în drept;

– respectă reglementările în vigoare privind lucrul cu documente clasificate.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
 • Curriculum vitae – model european;
 • Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii ale documentelor de studii;
 • Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • Dosar cu şină.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat „admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.

          Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 16.09.2019, ora 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

 

Condiţii generale pentru ocuparea postului sunt :

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 1. studii:
 • medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) în domeniul economic, sau
 • medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unui curs care să ateste calificarea de contabil, sau
 • postliceale în domeniul economic.
 1. nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 2. cel puţin 6 luni vechime în specialitatea postului (domeniul economic);
 3. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint – nivel foarte bun;
 4. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

 

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  se afişează în data de 18.09.2019, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, în data de 19.09.2019, până la ora 16.00, persoană de contact, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 20.09.2019 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 în data de 10.2019, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 23.10.2019, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239  şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 , în data de 24.10.2019, până la ora 16.00; persoană de contact, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 25.10.2019 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

 

 1. INTERVIUL: se desfăşoară în data de 10.2019 începând cu ora 10, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239.

Rezultatul la interviu se afişează în data de în data de 29.10.2019 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la în data de 30.10.2019 ora 16.00, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119. şi pe pagina de internet a unităţii.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de 01.11.2019  la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Planul de interviu va fi structurat după următoarele criterii de evaluare, conform art. 24, alin. (2) din Regulamentul-cadru:

 1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie
 2. Capacitate de analiză şi sinteză;
 3. Motivaţia candidatului;
 4. Comportament în situaţii de criză;
 5. Iniţiativă şi creativitate.

 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data 04.11.2019 de la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

 

           Tematica şi bibliografia de concurs, pentru fiecare post în parte, este următoarea:

 1. a) pentru postul de CONTABIL II în compartimentul contabilitate/contabil şef/ modulul financiar-contabil:

Tematica de concurs:

 

 1. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII.
 2. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 3. Contabilitatea instituţiilor publice:
  1. contabilitatea activelor fixe şi a stocurilor;
  2. contabilitatea decontărilor cu terţii şi cu personalul instituţiei;
  3. contabilitatea operaţiilor de trezorerie;
  4. contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor.
 4. Bugetul public şi contabilitatea unităţilor bugetare:
  1. Bazele teoretice şi metodologice ale contabilităţii de gestiune în instituţiile publice;
  2. Înregistrarea unor operaţii în contabilitatea financiară, conform planului de conturi pentru instituţiile publice, referitoare la:
   • contabilitatea operaţiilor de trezorerie;
   • contabilitatea decontărilor cu terţii şi cu personalul instituţiei;
   • contabilitatea bugetului de venituri şi cheltuieli;
   • contabilitatea activităţilor finanţate din venituri proprii.
  3. Lucrări de sinteză contabilă:
   • balanţa de verificare;
   • bilanţul contabil.
 1. ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA INVENTARIERII.

III. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE.

 1. PRINCIPII ŞI REGULI PROCEDURALE PRIVIND STABILIREA OBLIGAŢIILOR UNITĂŢII FAŢĂ DE BUGETUL DE STAT ŞI BUGETELE ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI FONDURILOR SPECIALE.

Bibliografia de concurs:

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul M.F.P. nr. 954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului delegat pentru buget 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul M.F.P. nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul M.F.P. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015, privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 17. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 18. Decretul nr. 209/1976, pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *