Anunț pentru ocuparea unui post vacant la U.M. 01407 Piatra Neamţ

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrarea unui post vacant de execuţie – MUNCITOR CALIFICAT II – ELECTRICIAN  (STUDII GENERALE) ÎN CADRUL FORMAȚIUNII CAZARMARE  LA UNITATEA MILITARĂ 01407 PIATRA NEAMȚ

 

Postul vacant pentru care se organizează concurs este:

– MUNCITOR CALIFICAT II – ELECTRICIAN  (STUDII GENERALE) ÎN CADRUL FORMAȚIUNII CAZARMARE  LA UNITATEA MILITARĂ 01407 PIATRA NEAMȚ

Principalele atribuţii ale postului nominalizat sunt:

 • Verifică periodic starea de fixaţie a clădirilor şi ia măsuri urgente pentru remedierea defecţiunilor;
 • Execută lucrări la înălţimi mai mari de 7 m (înlocuire becuri pe stâlpi de iluminat, lucrări de vopsitorii şi reparaţii la acoperiţuri, curăţarea coşurilor de fum la sobe);
 • Să verifice şi să urmărească în permanenţă exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei electrice;
 • Să verifice starea tablourilor electrice, calibrarea sguranţelor, aparatele şi utilajele consumatoare de energie electrică;
 • Să participe la verificarea şi repararea paratonerelor şi a prizelor de pământ;
 • Să exploateze la parametrii instalaţiile şi utilajele din centrala termică;
 • Să prevină, să stingă şi să menţină în stare de funcţionare mijloacele şi materialele A.Î.I.;
 • Să respecte regulile privind NSSM şi mediu;
 • Să participe cu personalul din cadrul formaţiunii de cazarmare la alte lucrări de întreţinere şi reparaţii stabilite de şeful formaţiunii de lucru.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
 • Curriculum vitae – model european;
 • Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii ale documentelor de studii;
 • Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • Dosar cu şină.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat „admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.

          Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 04.10.2019, ora 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Condiţii generale pentru ocuparea postului sunt :

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

Studii:

– studii gimnaziale / medii / şcoala profesională, calificare electrician (cu abilități în executarea lucrărilor de reparaţii curente şi întreţinere la rețele electrice exterioare, instalații electrice interioare, reparații aparataje electrice,  cu încadrarea în normele de consum prevăzute de normativele de lucrări şi consumuri materiale  în vigoare,  autorizație A.N.R.E. în termen de valabilitate sau în curs de obținere);

 1. nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 2. cel puţin – 6 ani – vechime în muncă, calificarea electrician;

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  se afişează în data de 08.10.2019, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, în data de 09.10.2019, până la ora 16.00, persoană de contact, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 10.10.2019 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. PROBA PRACTICĂ: se desfăşoară la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 în data de 10.2019, ora 10.00.

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 17.10.2019, ora 16.00 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239  şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice  se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 , în data de 18.10.2019, până la ora 16.00; persoană de contact, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează în data de 21.10.2019, ora 16.00 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

 

 1. INTERVIUL: se desfăşoară în data de 10.2019 începând cu ora 10, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239.

Rezultatul la interviu se afişează în data de în data de 23.10.2019, ora16.00 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la în data de 24.10.2019 ora 16.00, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119. şi pe pagina de internet a unităţii.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de 25.10.2019  la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Planul de interviu va fi structurat după următoarele criterii de evaluare, conform art. 24, alin. (2) din Regulamentul-cadru:

 1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie
 2. Capacitate de analiză şi sinteză;
 3. Motivaţia candidatului;
 4. Comportament în situaţii de criză;
 5. Iniţiativă şi creativitate.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data 28.10.2019, ora 16.00 de la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

           TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuţie
de personal civil contractual de Muncitor calificat II (electrician) din cadrul Formaţiunii de cazarmare

TEMATICA DE CONCURS:

 1. Instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator;
 2. Aparate pentru instalaţii de joasă tensiune;
 3. Tablouri de distribuţie;
 4. Aparate de măsură şi control;
 5. Iluminatul electric;
 6. Instalaţii de curenţi slabi;
 7. Utilizarea energiei electrice;
 8. Instalaţii de protecţie a clădirilor şi a liniilor aeriene de joasă tensiune;
 9. Accidente produse de electricitate;
 10. Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor.
 11. Obligaţii generale ale angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 12. Reguli de disciplină a muncii;
 13. Drepturi, obligaţii, sancţiuni şi recompense pentru personalul civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

 1. Agenda electricianului – ediţia IV revăzută şi completată, ing. Emil Pietrăreanu, editura tehnică Bucureşti,1986;
 2. Normativ I-7/2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
 3. Legea nr.123 din 10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale;
 4. Norme specifice –de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale, editura Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei – 2004;
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-219/11.12.2012 aprobarea S.S.M.-1 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României;
 6. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului apărării naţionale numărul M. 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *