Anunț pentru ocuparea unui post vacant la U.M. 01407 Piatra Neamţ

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrarea unui post vacant de execuţie – MUNCITOR CALIFICAT IV  (STUDII GENERALE) SPĂLĂTOR  ÎN CADRUL SPĂLĂTORIEI MECANICE  LA UNITATEA MILITARĂ 01407 PIATRA NEAMȚ

 

Postul vacant pentru care se organizează concurs este:

– MUNCITOR CALIFICAT IV  (STUDII GENERALE)- SPĂLĂTOR ÎN ÎN CADRUL SPĂLĂTORIEI MECANICE  LA UNITATEA MILITARĂ 01407 PIATRA NEAMȚ

Principalele atribuţii ale posturilor nominalizate sunt:

– Ia în primire și folosește cu grijă utilajele spălătoriei, le întreține periodic și solicită repararea lor când acestea se defectează;

– Organizează și conduce nemijlocit procesul tehnologic de spălare a echipamentului și lenjeriei;

– Ține evidența utilajelor, a echipamentelor de protecție, a materialelor necesare spălătoriei, a consumului de materiale, conform instrucțiunilor în vigoare;

– Primește la spălat numai lenjeria și echipamentul cu nevoi de spălat marcate cu semnul distinctiv și le restituie beneficiarilor;

– Să exploateze la parametrii  utilajele din spălătorie:

– Să prevină, să stingă și să mențină în stare de funcționare mijloacele și materialele de A.Î.I.;

– Să respecte regulile privind NSSM și mediu;

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
 • Curriculum vitae – model european;
 • Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii ale documentelor de studii;
 • Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • Dosar cu şină.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat „admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.

          Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 04.10.2019, ora 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Condiţii generale pentru ocuparea postului sunt :

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

Studii:

 1. studii generale, studii medii sau calificare în specialitatea postului.
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. Nu se cere vechime în muncă sau în specialitatea postului;
 4. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
 5. nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;

            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  se afişează în data de 08.10.2019, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, în data de 09.10.2019, până la ora 16.00, persoană de contact, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 10.10.2019 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. PROBA SCRISĂ: se desfăşoară la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 în data de 10.2019, ora 10.00.

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 16.10.2019, ora 16.00 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239  şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise  se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 , în data de 17.10.2019, până la ora 16.00; persoană de contact, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 18.10.2019, ora 16.00 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

 1. PROBA PRACTICĂ: se desfăşoară în data de 10.2019 începând cu ora 10, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239.

Rezultatul la proba practică se afişează în data de în data de 22.10.2019, ora16.00 la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la în data de 23.10.2019 ora 16.00, la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, secretar plt.adj. Tătărăşanu Sorin – telefon: 0233/212860, int. 119. şi pe pagina de internet a unităţii.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează în data de 24.10.2019  la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data 25.10.2019, ora 16.00 de la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239 şi pe pagina de internet a unităţii.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de încadrare a un post vacant de execuţie
de personal civil contractual de Muncitor calificat IV (Spălător)

din cadrul spălătoriei mecanice

 TEMATICA DE CONCURS (muncitor calificat IV – SPĂLĂTOR):

 

 1. Cântărirea lenjeriei; procesul de spălare; stoarcerea, uscarea, călcarea lenjeriei; transportul și depozitarea lenjeriei curate;
 2. Timpul de muncă și de odihnă;
 3. Drepturile și obligațiile salariatului;
 4. Răspunderea disciplinară;
 5. Obligațiile generale privind apărarea împotriva incendiilor;
 6. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
 7. Clasificarea informațiilor;
 8. Accesul la informații clasificate;
 9. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS (muncitor calificat IV – SPĂLĂTOR):

 1. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II – Contractul individual de muncă, art. 39, alin. 1 și 2, Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă, Titlul XI – Răspunderea juridică, Capitolul II Răspunderea disciplinară;
 2. Legea nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 -23;
 3. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 – 22;
 4. H.G. nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, 25 – 28, 41 – 50, 108 -117, 140 – 146;
 5. H.G. nr. 781/2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 – 4, 8 , 12 și 14;
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 94 din 08 iunie 2004 pentru aprobarea ,,Codului de conduită etică a personalului militar și civil contractual din Ministerul Apărării Naționale”;
 7. Ordinul ministrului sănătății nr. M.S. 1025 din 7.12.2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale, Anexa 1, punctul 2, subpunctul 3.3, punctul 6, punctul 7, punctul 8, punctul 9, punctul 10, subpunctul 11.1.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *