Anunț cu rezultatul selecţiei pentru încadrarea unui post de electrician la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț

În urma publicităţii pentru organizarea concursului de încadrare a postului de muncitor calificat II în cadrul formațiunii cazarmare la Unitatea Militară 01407 Piatra Neamț sus-menţionat, până la termenul limită de depunere a dosarelor din data de 04.10.2019, ora 16.00, au depus dosare de concurs următoarele persoane:

  1. Rotilă Daniel
  2. Antonică Ciprian

În urma verificării dosarelor de concurs ale candidaţilor şi studierii fiecărui document în parte, comisia a constatat următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1 Rotilă Daniel RESPINS Lipsă diplomă de calificare electrian, lipsă certicat ANRE sau adeverință că este în curs de obținere a acestuia, lipsă vechime minimă ( 6 ani)  în specialitatea electrian
2 Antonică Ciprian ADMIS

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „Admis”  vor susţine proba practică în data de 16.10.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 01407 Piatra Neamţ, din str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239. Pentru buna desfăşurare a probei practice, candidaţii se vor prezenta la punctul de control al U.M.01407 Piatra Neamţ la ora 09.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 09.10.2019, în intervalul orar 08.00-16.00, conform art. 20 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Eventualele contestaţii se depun se depun la sediul U.M.01407 Piatra Neamţ, str. General Nicolae Dăscălescu nr. 239, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.adj. Tătărăşanu Sorin (telefon 0233/212860, int. 119).

NOTĂ: conform art. 6 aln. 3 din HG 286/2011: Candidatul declarat „admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *