Anunț pentru ocuparea unui post vacant la U.M. 011602 Bacău

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant
de personal civil contractual de execuţie: Muncitor calificat IV (electrician)
din cadrul Formaţiunii de cazarmare

 

Postul pentru care se organizează concurs este: Muncitor calificat IV (electrician) – 1 post din cadrul Formaţiunii de cazarmare a U.M. 01602 Bacău.

Principalele cerinţe ale postului sunt: cu abilităţi în executarea lucrărilor de reparaţii curente şi întreţinere la reţele electrice exterioare, instalaţii electrice interioare, reparaţii aparate electrice, cu încadrarea în normele de consum prevăzute de normativele de lucrări şi consumuri materiale în vigoare;

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele: s cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01602 Bacău (conform modelului afişat – se obţine de la secretarul comisiei); s curriculum vitae – model european; s certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului; s copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz; s copii ale documentelor de studii*; s copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*; s copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; s adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**; s acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar de plastic, cu şină. Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care se va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentul original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.11.2019 , orele 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău, persoană de contact Balan Andrei, secretar, telefon 0234513142, int. 210.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;

– deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

– studii gimnaziale – medii – şcoală profesională, calificare electrician (cu abilităţi în executarea lucrărilor de reparaţii curente şi întreţinere la reţele electrice exterioare, instalaţii electrice interioare, reparaţii aparate electrice, cu încadrarea în normele de consum prevăzute de normativele de lucrări şi consumuri materiale în vigoare;

– nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;

– fără vechime în muncă.

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 28.11.2019, orele 15.00, la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro.

Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău, în data de 29.11.2019, până la orele 16.00; persoana de contact Balan Andrei, secretar, telefon 0234513142, int. 210.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data de 02.12.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău, în data de 03.12.2019, ora 09.30;

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 03.12.2019, orele 16:00, la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro;

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău, în data de 04.12.2019, până la orele 16:00; persoana de contact Balan Andrei, secretar, telefon 0234513142, int. 210.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data de 05.12.2019, orele 16:00.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău, în data de 06.12.2019, ora 09.30;

Rezultatul la interviu se afişează în data de 06.12.2019, orele 16:00, la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro;

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău, în data de 09.12.2019, până la orele 16.00; persoana de contact Balan Andrei, secretar, telefon 0234513142, int. 210.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data de 10.12.2019, orele 16:00..

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă nr. 6, localitatea Bacău şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data
de 11.12.2019, orele 14.00.

TEMATICA:

 1. Instalaţii electrice de joasă tensiune la consumator;
 2. Aparate dentru instalaţii de joasă tensiune;
 3. Teblouri de distribuţie;
 4. Aparate de măsură şi control;
 5. Iluminatul electric;
 6. Instalaţii de curenţi slabi;
 7. Utilizarea energiei electrice;
 8. Instalaţii de protecţie şi a liniilor aeriene de joasă tensiune;
 9. Accidente produse de eectricitate;
 10. Norme de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incediilor;
 11. Obligaţii generale ale angajaţior privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 12. Reguli de disciplină militară;
 13. Drepturi, obigaţii şi recompense pentru personalul civil contratual din Ministerul Apărării Naţionale.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Agenda electricianului – ediţia IV revăzută şi completată, ing. Emil Pietrăreanu, editura thnicp Bucureşti, 1986;
 2. Normativ I-7/2011 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente cădiurilor;
 3. Legea 123 din 10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale;
 4. Norme specifice – de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale, editura Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei – 2004;
 • Oridinul ministrului apărării naţionale nr M-219/11.12.2012 aprobarea S.S.M. – 1 Instrucţiuni privind organiyarea şi desf[;urarea activit[‘ii de securitate ;I sănătate în muncă în Armata României;
 • Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Legea 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale numărul M.17 din 04.02.2012 pentru aprpbarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale.

NOTE:                                                                                                             

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 3. Candidaţii declaraţi „Admis” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 15 minute înainte de desfăşurarea fiecărei probe la concurs la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă, numărul 6, Bacău şi vor anunţa telefonic persoana de contact pentru a le facilita accesul către sala de examinare.
 4. Candidatul declarat „Admis” în urma rezultatelor finale, se va prezenta la sediul U.M. 01602 Bacău, strada Gl. Ştefan Guşă, numărul 6, Bacău , pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării postului, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale al concursului.

  * Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.

** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *