Anunț pentru ocuparea unui post vacant la U.M. 011608 Bacău

ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de

muncitor calificat IV (studii generale/medii) la spălătoria mecanică

 

Postul pentru care se organizează concurs este MUNCITOR CALIFICAT IV (STUDII GENERALE/MEDII) LA SPĂLĂTORIA MECANICĂ/UNITATEA MILITARĂ 01608 BACĂU

 

Principalele cerinţe ale postului sunt:

– Este loială instituţiei armatei;

– Respectă regulile de disciplină a muncii;

– Respectă dispoziţiile legale privind protecţia informaţiilor clasificate;

– Cunoaşte şi respectă normele şi regulile SSM;

– Anunţă unitatea militară în cel mult 24 de ore ori în prima zi lucrătoare, după caz, atunci când nu se poate prezenta la program;

– Preia de la administratorii de subunităţi rufele murdare, verificând calitatea acestora;

– Sortează rufele pentru spălat pe culori şi calitatea materialelor din care sunt confecţionate;

– Calcă rufele spălate, iar acolo unde este nevoie execută mici lucrări de reparaţii;

– Împachetează rufele pe categorii şi  pe subunităţi;

– Transportă rufele călcate în magazie depozitându-le pe subunităţi, în conformitate cu comanda justificativă;

– Se preocupă asupra nivelului de pregătire profesională;

– În lipsa responsabilului, întocmește comanda justificativă pentru scăderea materialelor utilizate în procesul de spălare;

– Execută orice altă activitate ordonate de către şefii nemijlociţi, în conformitate cu prevederile legale.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare organizatoare;
 • Curriculum vitae – Europass, model european;
 • Certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii ale documentelor de studii;
 • Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • Dosar cu şină.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat „ADMIS” la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.

            Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 28.11.2019, ora 16.00.

          Dosarele de concurs se depun la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4, persoana de contact,  secretar – lt. HRIMIUC Georgiana, secretar al comisiei, telefon: 0234.513.142, int. 110.

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt :

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliului în România.
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

              Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

 1. studii medii sau generale și calificare în specialitatea postului;
 2. nivelul de acces la informaţii clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 3. nu se cere vechime în muncă sau în specialitatea postului;
 4. spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4 şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data de 02.12.2019.

              Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4, în data de 03.12.2019, până la ora 16.00, persoana de contact, secretar – lt. HRIMIUC Georgiana, telefon : 0234.513.142, int. 110.

              Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4 şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data de 04.12.2019.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. PROBA PRACTICĂ: se desfăşoară la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4, în data de 09.12.2019, ora 12.00.

Rezultatul la proba practică se afişează în data de 10.12.2019, până la ora 16.00, la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4 şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro.

              Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4, în data de 11.12.2019, până la ora 16.00; persoana de contact – lt. HRIMIUC Georgiana, secretar al comisiei, telefon : 0234.513.142, int. 110.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4 şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data de 12.12.2019, până la ora 16.00.        

 

 1. INTERVIUL: se desfăşoară la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4, în data de 13.12.2019, ora 12.00.

Rezultatul la interviu se afişează în data de 16.12.2019, la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4 şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro.

              Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4, în data de 17.12.2019, până la ora 16.00; persoana de contact secretar – lt. HRIMIUC Georgiana, telefon : 0234.513.142, int. 110.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4 şi pe pagina de internet www.bg15mc.ro, în data de 18.12.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M.01608 Bacău, str. Gl. Ștefan Gușe, nr. 4 şi pe pagina de internet a Brigăzii 15 Mecanizată ,,Podu Înalt”, www.bg15mc.ro, în data de 19.12.2019.

Tematica de concurs:

 1. Cântărirea lenjeriei; procesul de spălare; stoarcerea, uscarea, călcarea lenjeriei; transportul și depozitarea lenjeriei curate;
 2. Timpul de muncă și de odihnă;
 3. Drepturile și obligațiile salariatului;
 4. Răspunderea disciplinară;
 5. Obligațiile generale privind apărarea împotriva incendiilor;
 6. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
 7. Clasificarea informațiilor;
 8. Accesul la informații clasificate;
 9. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate.

Bibliografia pentru concurs:

 1. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II – Contractul individual de muncă, art. 39, alin. 1 și 2, Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă, Titlul XI – Răspunderea juridică, Capitolul II Răspunderea disciplinară;
 2. Legea nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 -23;
 3. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 – 22;
 4. H.G. nr. 585/2002, privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, 25 – 28, 41 – 50, 108 -117, 140 – 146;
 5. H.G. nr. 781/2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 – 4, 8 , 12 și 14;
 6. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 94 din 08 iunie 2004 pentru aprobarea ,,Codului de conduită etică a personalului militar și civil contractual din Ministerul Apărării Naționale”;
 7. Ordinul ministrului sănătății nr. M.S. 1025 din 7.12.2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale, Anexa 1, punctul 2, subpunctul 3.3, punctul 6, punctul 7, punctul 8, punctul 9, punctul 10, subpunctul 11.1.

Note:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *