Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad pentru personal civil contractual al U.M. 01251 Botoșani

A N U N Ţ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE
în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii: economist debutant , gr. II, specialist IA in compartimentul contabilitate și economist debutant , gr. II, specialist IA în compartimentul salarizare și deconturi al U.M. 01251 Botoșani

Data, ora şi locul desfăşurării examenului: 25.06.2020, ora 10.00; la sediul U.M. 01251 Botoşani, strada Petru Rareş, nr. 62-64, localitatea Botoşani.

Tematica de concurs:
1. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
2. Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi bugetare, procesul bugetar, finanţele instituţiilor publice;
3. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
4. Controlul intern şi controlul financiar preventiv;
5. Salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, declararea şi virarea la bugetul de asigurări sociale şi la bugetul de stat a contribuţiilor de asigurări sociale şi a impozitului pe venit;
6. Drepturi de delegare, detașare şi transport pentru personalul militar şi civil;
7. Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate;
8. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naţionale.

Bibliografia de concurs:
1. Legea 82/1991 – legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 53/24.01.2003, republicată, privind codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul ministrului apărării naţionale M8/1999 “Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale”
6. Ordonanţa 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 – Norme metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice. Instructiunile de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
9. Legea nr.15/24.03.1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotararea Guvernului 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
11. Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
12. M.S.31/04.03.2016 privind aprobarea normelor metodologice privind salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 120/2014 – Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Fi 14/2005 Norme metodologice specifice privind reorganizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul financiar contabil în Ministerul Apărării Naţionale;
16. M.S.150/18.12.2012 pentru aprobarea „Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în Ministerul apărării naţionale” (Fi12);
17. O.M.F.P.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
18. H.G nr. 714/13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
19. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.38/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
20. M.124/18.08.2006 ordin pentru aprobarea „L–17, norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, evidenţa, emiterea, utilizarea şi justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale armatei României”;
21. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
22. M.202/27.12.2006 ordin pentru aprobarea „Normelor metodologice privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie soldaţilor şi gradaţilor voluntari”;
23. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
24. Ordonanţa de guvern nr. 121/1998 privind raspunderea materială a militarilor;
25. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 5 /1999 privind răspunderea materială a militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale;
26. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale;
27. Ordin nr. M.25/25.02.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale;
28. Legea 227/08.09.2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
29. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Tipul probei de examen: proba scrisă.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *