Anunt privind organizarea examenului de promovare în grad a personalului civil contractual din U.M. 01602 Bacău

            În data de 24.09.2020, la sediul U.M. 01602, situată în strada Gl. Ștefan Gușă, nr. 6, se va desfășura examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual care a îndeplinit cumulativ condițiile necesare.

Posturile pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional este următorul:

 • Economist debutant, gr. II-I, specialist IA;

Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examen:

 • Cererea de participare la examen a candidatului, adresată comandantului unității militare organizatoare. Data limită la care se poate depune documentația este: 16.09.2020, ora 16.00.

Tipul probei de examen, locul, data și ora desfășurării acesteia:

Proba scrisă:

 • Sediul unității situată în localitatea Bacău, strada Gl. Ștefan Gușă, nr. 4;
 • 09.2020 în intervalul orar 11.00-14.00;

Rezultatele la proba scrisă se afișează la sediul U.M. 01602 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 6 și pe pagina de internet www.bg15mc.ro, secțiunea Informare Publică/Anunțuri în data de 25.09.2020, ora 12.00.

Eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul U.M. 01602 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 6, până cel târziu la data de 28.09.2020, ora 12.00.

Rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul U.M. 01602 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 6 și pe pagina de internet www.bg15mc.ro, secțiunea Informare Publică/Anunțuri în data de 29.09.2020, ora 12.00.

Condiții de participare:

 1. Să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în funcția și gradul profesional în care este încadrat;
 2. Să fi obținut, de la ultima promovare, cel puțin trei calificative la evaluarea performanței profesionale individuale, iar cel puțin două dintre acestea să fie de „foarte bine”.

Tematica

 1. Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.
 2. Dispoziții generale, principii, reguli și responsabilități bugetare, procesul bugetar, finanțele instituțiilor publice.
 3. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
 4. Controlul intern și controlul financiar preventiv.
 5. Salarizarea personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale, declararea și virarea la bugetul de asigurări sociale și la bugetul de stat a contribuțiilor de asigurări sociale și a  impozitului pe venit.
 6. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Ministerul Apărării Naționale.
 7. FOREXEBUG – Sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare din sectorul public.

 Bibliografia

 1. Legea 82/1991 – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului apărării naționale M8/1999 – „Instrucțiuni privind organizarea și conducerea evidenței cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale”;
 5. Ordonanța 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 7. Ordin nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005;
 8. Ordin nr.845/25.06.2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005;
 9. Ordin nr.1954/12.2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice
 10. Ordonanța de  Guvern nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 11. OMFP  nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 12. Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 13. Ordonanța de Guvern nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 14. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M5/1999 privind răspunderea materială a militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea  22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale;
 17. OMFP  nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 18. ORDIN nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 19. OMFP nr.516/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – FOREXEBUG;
 20. OMFP nr. 1026/2017 privind modificarea şi completarea OMFP nr.516/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – FOREXEBUG;
 21. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea cadru 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

 NOTE:

 1. Toate activitățile se vor desfășura la sediul U.M. 01602 în localitatea Bacău, str. Gl. Ștefan Gușă, nr. 6, persoana de contact Ploaie Dan, secretar, telefon 0757016166.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *