Acte necesare obţinerii avizului SMG pentru construcţii

Ministerele, autorităţile administraţiei publice, agenţii economici, persoane fizice şi juridice indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a obţine avizul Statului Major General, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 1. Legea nr. 45/1994 Legea  apărării naţionale a României;
 2. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 4. Hotărârea de Guvern nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare precum şi criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul tatului Major General;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autortizarea executării construcţiilor;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 982/2001 privind compatibilitatea electromagnetică;
 9. Hotărârea de Guvern nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora;
 10. Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor.

Documentaţii care se avizează:

a) Documentaţii de amenajare a teritoriului:

 • planul de amenajare a teritoriului naţional;
 • planul de amenajare a teritoriului zonal;
 • planul de amenajare a teritoriului judeţean.

b) Documentaţii de urbanism:

 • planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;
 • planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
 • planul urbanistic de detaliu.

c) Documentaţii tehnice pentru amplasarea noilor obiective de investiţii şi dezvoltarea celor existente:

 • documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare.

d)  Documentaţiile pentru concesiunea de bunuri proprietate publică.

Conţinutul documentaţiilor pe baza cărora se emite avizul Statului Major General:

a) pentru Planurile de Amenajare a Teritoriului:

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • memoriu de prezentare;
 • planşe cu reglementări urbanistice – zonificare funcţională.

b) pentru Planurile Urbanistice Generale:

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • memoriu de prezentare;
 • regulamentul local de urbanism;
 • planşe cu reglementări urbanistice – zonificare funcţională;
 • planşe cu reglementări echipare tehnico-edilitare.

c) pentru Planurile Urbanistice Zonale:

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • certificat de urbanism;
 • acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
 • memoriu de prezentare;
 • extras din regulamentul local de urbanism;
 • plan de încadrare în teritoriu;
 • planşe cu reglementări urbanistice – zonificare funcţională;
 • planşe cu reglementări echipare tehnico-edilitare.

d) pentru Planurile Urbanistice de Detaliu:

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • certificat de urbanism;
 • acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
 • memoriu de prezentare;
 • plan de încadrare în teritoriu;
 • planşe cu reglementări urbanistice – zonificare funcţională;
 • planşe cu reglementări echipare tehnico-edilitare.

e) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.):

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • certificat de urbanism;
 • acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
 • memoriu tehnic;
 • plan de încadrare în teritoriu;
 • plan de situaţie;
 • planul privind construcţiile subterane;
 • planşe pe specialităţi: arhitectură, structură, instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice.

f) pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (D.T.A.D):

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • certificat de urbanism;
 • acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
 • memoriu tehnic;
 • plan de încadrare în teritoriu;
 • plan de situaţie;
 • planul privind construcţiile subterane;
 • releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate.

g) pentru autorizarea executării lucrărilor de construire turnuri de radiocomunicaţii şi echipamente radioelectrice:

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • certificat de urbanism;
 • acte de proprietate, închiriere, concesiune etc.;
 • memoriu tehnic;
 • plan de încadrare în teritoriu;
 • plan de situaţie;
 • planşe pe specialităţi: arhitectură, structură, instalaţii, dotări şi instalaţii tehnologice;

În cazul în care lucrările de construire implică instalarea unor echipamente radioelectrice, memoriul tehnic va mai cuprinde:

1. nota cu tipul echipamentelor care urmează a fi instalate;

2. unul din următoarele documente (în copie), prin care se dovedeşte conformitatea cu standardele armonizate aplicate:

 • declaraţia de conformitate din partea producătorului/reprezentantului său autorizat;
 • documentaţia tehnică în care este inclusă Declaraţia organismului notificat şi numerele standardelor armonizate aplicate (extras);
 • documentaţia de evaluare a compatibilităţii electromagnetice, efectuate de producător.

3. licenţa de utilizare a frecvenţei/frecvenţelor radioelectrice, emisă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM);

4. tipul, câştigul, azimutul şi înălţimea corespunzătoare fiecărei antene;

5.  lista cu obiectivele şi construcţiile existente în imediata vecinătate, altele decât cele cu caracter militar, specificându-se pentru fiecare înălţimea maximă

h) pentru concesiunea de bunuri proprietate publică:

 • cerere adresată U.M.02515,,D” Bucureşti;
 • contract de concesiune;
 • plan de încadrare în teritoriu;
 • plan de situaţie.

IMPORTANT:

 • documentaţiile tehnice/urbanism referitoare la realizarea de parcuri eoliene se vor depune în 3 exemplare, iar cele referitoare la turnuri de radiocomunicaţii şi staţii de telefonie mobilă, în 2 exemplare. Toate celelalte tipuri de documentaţii se vor depune într-un singur exemplar;
 • documentaţiile tehnice/urbanism privind amplasarea turbinelor eoliene şi turnurilor de radiocomunicaţii vor conţine datele de amplasament ale acestora, respectiv coordonatele geografice în sistem STEREO 70 sau WGS 84, cota terenului şi înălţimea maximă a obiectivului;
 • pentru eliberarea avizului Statului Major General nu se percep taxe.

Adresa de corespondenţă: Unitatea Militară 02515,,D”, str. Izvor, nr. 3-5, Sector 5, cod 050561, Bucureşti.

Relaţii suplimentare: tel. 021.410.40.40, interior 1001.333.