Fundaţia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”

EXTRAS DIN STATUTUL

Fundaţiei „SFÂNTUL MARE MUCENIC  DIMITRIE – IZVORÂTORUL DE MIR

Fundaţia „SFÂNTUL MARE MUCENIC  DIMITRIE – IZVORÂTORUL DE MIR” a fost fondată în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată de  Ordonanţa Guvernului 37/2003 şi cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

Scopul fundaţiei religioase „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” îl constituie desfăşurarea de servicii religioase specifice cultului creştin ortodox, activităţi şi programe cultural – educative în cadrul bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” şi „Ştefan cel Mare şi Sfânt” pe toată perioada existenţei acesteia.

Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului director.

În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI

Patrimoniul social iniţial al fundaţiei se completează cu fondul cotizaţiei, cotizaţii periodice, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale,  donaţii, sponsorizări sau alte venituri prevăzute de lege.

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FUNDAŢIEI

Consiliul director

Consiliul director al fundaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

 • stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;
 • alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
 • încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
 • executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
 • modificarea statutului fundaţiei;
 • elaborarea regulamentului intern de funcţionare a sa;
 • îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţiile lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate Fundaţiei dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate cel care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Fundaţia sprijină activitatea acelei instituţii publice.

Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Fundaţiei pot fi atacate de fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.

Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama fundaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Consiliul director se compune din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar, administrator, membri, desemnaţi de adunarea generală la momentul constituirii fundaţiei.

În caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea fondatorului/fondatorilor, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, cu întrunirea votului a 1/3 din numărul membrilor Consiliului director.

Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 zile de la descompletare.

Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile fundaţiei o impun.

Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată.

Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Controlul financiar

Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

În realizarea competenţei sale Comisia de cenzori:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul fundaţiei;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director;
 • poate participa, prin membrii săi, la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Consiliul director aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori.

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI

Veniturile fundaţiei provin din:

 • cotizaţii periodice;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 • donaţii, sponsorizări ;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Principalele cheltuieli ale fundaţiei sunt:

 • achiziţionarea de materiale pentru achiziţionarea bisericii;
 • procurări de rechizite şi imprimate de birou;
 • chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
 • alte cheltuieli pentru construirea şi utilarea bisericii.

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.

Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Fundaţia „SFÂNTUL MARE MUCENIC  DIMITRIE – IZVORÂTORUL DE MIR” se va dizolva:

De drept prin:

 • împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 • realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.

Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

 • scopul sau activitatea fundaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 • realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • a devenit insolvabilă;
 • nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

În situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.

În alte situaţii prevăzute de lege

În cazul dizolvării fundaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească.

Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale fundaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.

Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

În cazul dizolvării fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit normelor legale în vigoare.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundaţiei.

După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele fundaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

DISPOZIŢII FINALE

Fundaţia poate beneficia de folosinţa unor bunuri mobile şi imobile puse la dispoziţie de membrii fundaţiei pe o perioadă determinată  sau nedeterminată, în baza unor înţelegeri scrise.

Fundaţia are acces  şi poate deţine mijloace de răspândire a informaţiilor prin presă, radio, televiziune, editură tipografii etc.